คู่มือประชาชน ของ โรงเรียนควนพระสาครินทร์
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.48 KB
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.71 KB
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.98 KB
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.04 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.38 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.63 KB
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.25 KB
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
คำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
แบบขอเทียบโอนผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
รับรองสภาพการเป็นนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
ใบสมัครเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
คู่มือประชาชน ของ โรงเรียนควนพระสาครินทร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
คำร้งขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB