ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ง 20268 ช่างเดินสายไฟในอาคาร ม.1
คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26 KB
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.5 KB
ใบงานที่ 1.2 เครื่องมือช่างในงานไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593 KB
ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การวัดค่าไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
ใบงานที่ 1.4 เรื่อง อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266 KB
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.5 KB
ใบงานที่ 1.6 เรื่อง ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.5 KB
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การต่อสายไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ระบบแสงสว่าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
ใบงานที่ 2.3 เรื่อง การเดินสายไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB
ใบงานที่ 2.4 เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194 KB
ใบงานที่ 2.5 เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 891.5 KB
ใบงานที่ 2.6 เรื่อง การตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
ใบงานที่ 2.7 เรื่อง การประเมินราคาในการติดตั้งไฟฟ้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB
ใบงานที่ 2.8 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194 KB