ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา
ใบความรู้ท่ี 1 / ใบงานที่ 1 เร่ือง ระบบหมุนเวียนเลือด คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=-o3glWXC9bE
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ใบความรู้ท่ี 2 / ใบงานที่ 2 เร่ือง ส่วนประกอบของเลือด คลิกที่นี่ https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ใบความรู้ท่ี 1 / ใบงานที่ 1 เร่ือง ระบบหายใจ คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=B19dUkoT7wg
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96 KB
ใบความรู้ท่ี 2 / ใบงานที่ 2 เร่ือง ปอด คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=_lsAC75GMak
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557 KB
กิจกรรมการทดลอง ใบงานที่ 4 และ 5 เรื่องการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าออกจากปอด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.5 KB
ใบความรู้ท่ี 3 / ใบงานที่ 3 เร่ือง กลไกการสูดลมหายใจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539 KB
ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง หลอดเลือด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ชีพจรและความดัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ใบความรู้ท่ี 5 / ใบงานที่ 5 เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ใบความรู้ท่ี 6 / ใบงานที่ 6 เร่ือง การไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ใบงาน ท่ี 7 การทดลอง เร่ือง การวัดอัตราเต้นของหัวใจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
เรื่องการขับถ่ายของเสีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
แบบฝึกหัด เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย 27 ก.ค.64
องค์ประกอบของสารละลาย
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/
สารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสาร
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-004/
ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร ตอนที่ 1
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m3b1-005/
แบบฝึหัด เร่ืองสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ตอนที่ 1
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-007/
ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง และการกระจัด
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-018/
อัตราเร็วและความเร็ว
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-019/