ว 33101 วิทยาศาสตร์ชี
หน่วยที่ 1 การลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเชลล์ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=PRyO9ZIVHVk
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเชลล์ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=wlVgoKY1W-8
ข้อสอบการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์ คลิกที่นี่ https://km.nssc.ac.th/files/1503181010533456_15122710102840.pdf
แบบฝึกหัดเร่ืองการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.13 KB
สรุปการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
https://www.youtube.com/watch?v=CGHx6vXHUrU
สรุป เรื่อง การแพร่ การออสโมซีส
https://www.youtube.com/watch?v=TtO_6ybz1kY
หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด และอุณหภูมิภายในร่างกาย
https://www.youtube.com/watch?v=14E8bcrhEhA
ระบบภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=lP4mlHDe2Ig
ระบบภูมิคุ้มกัน
https://www.youtube.com/watch?v=mQMRFvKil5I
แบบฝึกหัดเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.56 KB
แบบฝึกหัดเรื่องการรักษาสมดุลย์ของน้ำในร่างกาย
ระบบภูมิคุ้มกัน ตอน 2 กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-006/
ระบบภูมิคุมกันตอนที่ 3 ความผิดปกติของระบบภูมคุ้มกัน
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-007/
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=fFVFnmC-eXI
การดำรงชีวิตของพืช ตอนที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=R6wEHaQhHZg&t=44s
สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
https://www.youtube.com/watch?v=l9ggm0x62LE&list=PLI3e2PEHG44ndsoGP2c0NWQcMSIZGh29b&index=19
ฮอร์โมนพืช
https://www.youtube.com/watch?v=4J0YCbpOHHw
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-013/
ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-014/
ว 33101 วิทยาศาสตร์ชี;วภาพ