ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว 33101 วิทยาศาสตร์ชี
ว 33101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยที่ 1 การลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเชลล์ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=PRyO9ZIVHVk
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเชลล์ตอนที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=wlVgoKY1W-8
ข้อสอบการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์ คลิกที่นี่ https://km.nssc.ac.th/files/1503181010533456_15122710102840.pdf
แบบฝึกหัดเร่ืองการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.13 KB
สรุปการลำเลียงสารเข้าออกจากเชลล์
https://www.youtube.com/watch?v=CGHx6vXHUrU
สรุป เรื่อง การแพร่ การออสโมซีส
https://www.youtube.com/watch?v=TtO_6ybz1kY
หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ของเลือด และอุณหภูมิภายในร่างกาย
https://www.youtube.com/watch?v=14E8bcrhEhA