ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว 32241 ชีววิทยา 1
หน่วยที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ตอน 1 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=gTyRVRkHG1Y
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ตอน 2 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=VRTpka6PkLc
การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=ebvjwQRzCNQ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=H-M9y-imdD4
ใบงานที่ 1 ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.76 KB
ใบงานที่ 2 เรื่องการศึกษาชีววิทยา
หน่วยที 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ น้ำ
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-005/ 
เรื่อง สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-006/
เรื่อง สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต โปรตีน
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-007/
เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
https://www.youtube.com/watch?v=CDcT7BHhqIY