ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว 33243 ชีววิทยา 3
หน่วยที่ 1 การสืบพันธ์ของพืชดอก
โครงสร้างของดอกและชนิดของผล คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=u_adjd9Cqvk
วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=XudGRCDwzas
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ตอน 1 คลิก https://www.youtube.com/watch?v=yzdthzcH4Xk
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ตอน 2 คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=GceCOxBUS-U
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของผลและเมล็ด คลิกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=lJ_jdGx9q_w
.ใบงานที่ 1 เรื่องโครงสร้างของดอก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.68 KB
สรุปโครงสร้างของดอก
https://www.youtube.com/watch?v=8EzVObN1eIY
สรุปการสืบพันธ์ุของพืชดอก
https://www.youtube.com/watch?v=8EzVObN1eIY
แบบทดสอบ เร่ือง การสืบพันธ์ของพืชดอก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.89 KB
.[ใบงานท่ี 1 และ2 เรื่องการสืบพันธ์ของพืชดอก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.04 KB