ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค21101 คณิตศาสตร์1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1