ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
รหัสชั้นเรียน ว 31181 ม.4 เทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.19 KB
บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
เรื่องที่ 1 ระบบคืออะไร  
               https://youtu.be/9RzCgzlNS1M 

เรื่องที่ 2 ระบบทางเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
               http://https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dtm4b1002 

เรื่องที่ 3 การทำงานผิกพลาดของระบบ 
               https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dtm4b1003 
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลื่อยแปลงของเทคโนโลยี 
             https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dt-m4b1-004/ 

เรื่องที่ 2 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
            https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dt-m4b1-005/