ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
รหัสชั้นเรียน ว 31181 ม.4 เทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.19 KB
บทที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
เรื่องที่ 1 ระบบคืออะไร  
           
           http://www.youtube.com/watch?v=9RzCgzlNS1M   

เรื่องที่ 2 ระบบทางเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
         
           http://https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dtm4b1002 

เรื่องที่ 3 การทำงานผิกพลาดของระบบ 
               
            http://www.youtube.com/watch?v=VdpMgQzb5xw 
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 สาเหตุหรือปัจจัยการเปลื่อยแปลงของเทคโนโลยี 
           
            https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dt-m4b1-004/ 

เรื่องที่ 2 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
         
            https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-dt/m4-dt/dt-m4b1-005/ 

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1  ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

          http://www.youtube.com/watch?v=IP34WSanj9g     

เรื่องที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี 

          http://www.youtube.com/watch?v=-BA5_Rkim_c 

          กิจกรรมท้ายบทเรียน 
          สำรวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีและและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
เรื่องที่ 1 วัสดุ

          http://www.youtube.com/watch?v=Nn5joa_iZQI 

เรื่องที่  2  เครื่องมือพื้นฐาน

         http://www.youtube.com/watch?v=1X3GC9-ONj4 

เรื่องที่ 3 การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ 

         http://www.youtube.com/watch?v=3qZ94mLOww0 กิจกรรมท้ายบทเรียน 
         ออกแบบอุปกรณ์และนำเสนอแนวทางการเลือกใช้วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน
          ให้นักเรียนออกแบบอุปกรณ์ในห้องน้ำ หรือห้องครัว สำหรับผู้สูงอายุ ใดยบอกแนวคิดในการออกแบบ
พร้อมทั้งบอกขนาดและสัดส่วนของชิ้นงานแนวทางการเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเพื่อปฏิบัตงานให้เหมาดสมกับ
ประเภทของงาน และให้มีความปลอดภัย  แล้วบันทึกลงกระดาษ A4 วาดภาพประกอบ
(ดูรายละเอียดตัวอย่างงานที่หนังสือเรียน หน้าที่ 81 ) 
         
บทที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์
เรื่องที่ 1  กลไก
             
               http://www.youtube.com/watch?v=09OiXaibE-0 

เรื่องที่ 2  อุปกรณืไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ 
           
               http://www.youtube.com/watch?v=KAPuQuM7-Pw
               
เรื่องที่ 3  แผงควบคุมขนาดเล็ก  
             
                http://www.youtube.com/watch?v=yjOGMYrfmdw 


บทที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรื่องที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่ 1  

             http://www.youtube.com/watch?v=4zUUG9LiyzA  

เรื่องที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่ 2

             http://www.youtube.com/watch?v=rDNVsKZbtEw

เรื่องที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่ 3 

             http://www.youtube.com/watch?v=ffntJN7OwA0  

บทที่ 7 กรณศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กรณีศึกษา  :  การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่  1  
               
                http://www.youtube.com/watch?v=J4N_wO-VU80 

กรณีศึกษา  :   การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่  2  
               
                http://www.youtube.com/watch?v=ruh7U5x7HAo 

กรณีศึกษา  :   การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ตอนที่  3  
               
                http://www.youtube.com/watch?v=6Jl5YBo82bg