ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว32181 ม.5 เทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้
รหัสชั้นเรียน ว32181 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5
บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
เรื่ิองที่ 1 ความรู้กับการแก้ปัญหา 1 : ความรู้พื้นฐาน
     
      https://www.youtube.com/watch?v=72Ftg7eO-aw 

เรื่องที่ 2  ความรู้กับการแก้ปัญหา 2 : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

       https://www.youtube.com/watch?v=iZ5SVRicD18

เรื่องที่ 3 ความคิเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 

       https://www.youtube.com/watch?v=ZgNaYzoFN-8