ง 22101 ม.2/1-2
ง22101 ชั้น ม 2/1 รหัสชั้นเรียน zsvtzlr
ง22101 ชั้น ม 2/2 รหัสชั้นเรียน 55nkjzz
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Online ใหนักเรียนอธิบายทำลงในสมุด
1. ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างที่นักเรียนเคยทำภายในบ้านมา 2 อย่าง  โดยบอกถึงสาเหตุและวิธีการปฏิบัติมาพอเข้าใจ 

2. ให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับงานช่างที่ทุกคนในครอบครัวทำร่วมกันได้ เพื่อช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดี อบอุ่นและมีความสุขมา  5 กิจกรรม

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ช่างที่ดีมีคุณธรรม   มา 1 อย่าง อธิบายมาพอเข้าใจ