ง 32101 ม.5 การงานอาชีพ(งานช่าง)
รหัสชั้นเรียน classroom
ทดสอบก่อนเรียน
ง 32101 ม.5 การงานอาชีพ(งานช่าง)

คำอธิบายรายวิชา
ง 32101 การงานอาชีพ(งานช่าง)  ม.5 
       
เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
https://youtu.be/DPnBEyV5zQk
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.24 KB