ว 33181 ม.6 วิทยาการคำนวณ 3
1 คำอธิบายรายวิชา
2 โครงสร้างรายวิชา
3 รหัสชั้นเรียน ในคลาสรูม w2p35yi
บทที่ 1 เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล เรื่องที่ 1.2.1 การเขียนบล็อก
http://www.youtube.com/watch?v=jAtl5bjKxSI&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=2
บทที่ 1 เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล เรื่องที่ 1.2.2 การทำแฟ้มผลงาน
https://www.youtube.com/watch?v=-KL3P3wEGK4&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l
บทที่ 1 เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล
http://www.youtube.com/watch?v=Q5_8x-l71t8&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=3
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์
http://www.youtube.com/watch?v=51tPtrR9ioo&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=4
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง แนวคิด 5 ประการสำหรับปัญญาประดิษฐ์
http://www.youtube.com/watch?v=6a9d-_qkqQ0&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=5
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ตรรกะพารวย
http://www.youtube.com/watch?v=zd1KPmQLsDc&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=6
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=WAoIQpIRn60&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=7
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=VeY1RIE7MD4&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=8
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง สอน AI ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=zHipithENvI&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=9
บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง สอน AI ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=sChWtq_WuBk&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=10
บทที่ 3 พลเมืองดิจิตอล เรื่อง เส้นทางพลเมืองดิจิทัล
http://www.youtube.com/watch?v=TBISDrcoAZg&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=11
บทที่ 4 อาชีพในยุคดิจิตอล เรื่อง อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี
http://www.youtube.com/watch?v=GgJ2cLQBj7A&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=12
บทที่ 4 อาชีพในยุคดิจิตอล เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออาชีพ
http://www.youtube.com/watch?v=OrjToKN-cfE&list=PL65mmCCf5-scp1Cm8naxHnMI14_drAh1l&index=13