ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว31201 ฟิสิกส์1
ว31201 ฟิสิกส์1