ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว33203 ฟิสิกส์3
ว33203 ฟิสิกส์3