ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว 22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3
หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เรื่อง ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/scientist_char.htm