ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ง 33101 การงานอาชีพ(งานประดิษฐ์)