ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
วิดีโอเพิ่มเติมในการเรียน 1.1 เครือข่ายไร้สายยุคที่5
https://www.youtube.com/watch?v=vqX6LDig_oY&t=97s
1.1.3 ผลกระทบ
https://www.youtube.com/watch?v=MZjp4nszF1g&list=PLsajJ2-KK4zyIcJ8lbiXySHdxXJVlw5ek&index=2

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
ให้นักเรียนค้นคว้า เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น โดยสรุปมาให้เรียบร้อย อย่างน้อยประมาณ 1 หน้ากระดาษสมุด
ทำเสร็จถ่ายรูป ส่งท้ายคาบเรียนภายในเวลา ;
ม.3/1 เวลา 13.00 น. ใน Google Classroom รหัสห้อง 3fdm5dl
ม.3/2 เวลา 14.00 น. ใน Google Classroom รหัสห้อง kwbknii
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
https://www.youtube.com/watch?v=tygGxJwjit8&list=RDCMUCEDTSRW-0iUxL_45MR3ESPg&index=2
1.2 รถยนต์
https://www.youtube.com/watch?v=94-KqQbtwKQ&list=RDCMUCEDTSRW-0iUxL_45MR3ESPg&index=3
1.2.3 ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
1.3 การจัดการโลจิสติกส์
https://www.youtube.com/watch?v=ZhbI9U-XGWs&list=RDCMUCEDTSRW-0iUxL_45MR3ESPg&index=4
1.3.3 ผลกระทบ
https://www.youtube.com/watch?v=f7SAocUI56E&list=RDCMUCEDTSRW-0iUxL_45MR3ESPg&index=8