ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ส20235 หน้าที่พลเมือง ม.3/1
ส20235 หน้าที่พลเมือง ม.3/1
มารยาทในการแสดงความเคารพ
ส20235 หน้าที่พลเมือง ม.3/1
เนื้อหาเรื่อง มารยาทในการสนทนา
ให้นักเรียนศึกษาแล้วเขียนสรุปลงในสมุด 
ให้นักเรียนส่งงานใน Google Classroom ภายในวันนี้ เวลา 16.00 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.57 KB