ง20203 ม.3/1 , 3/2
ง20202 ม.3/2
classroom รหัสชั้นเรียน ม.3/2
classroom รหัสชั้นเรียน ม. 3/1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.1 โครงงานคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
ใบงานที่ 1.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ใบงานที่ 1.3 ผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.5 KB
ใบงานที่ 1.4 เค้าโครงของโครงงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
ใบงานที่ 2.1 : โครงสร้างโปรแกรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
ใบงานที่ 2.2 : โครงสร้างตามลำดับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB
ใบงานที่ 2.3 : โครงสร้างแบบมีทางเลือก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
ใบงานที่ 2.4 : โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
ใบงานที่ 3.1 : การนำเสนองาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
ใบงานที่ 3.2 : การเลือกใช้เทคโนโลยีฯกับการนำเสนองาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
ใบงานที่ 3.3 : การเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
ใบงานที่ 3.4 : การพัฒนาผลงานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้งานโปรแกรม MICROSOFT EXCEL
ใบงาน 4.1 การสร้างตาราง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.78 KB
ใบงาน 4.2 การหาผลรวม ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
ใบงาน 4.3 การสร้างกราฟ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
ใบงาน 4.4 การตัดเกรด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.68 KB
ใบงาน 4.5 ข้อผิดพลาด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.28 KB
...............................................แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel..................................
http://www.youtube.com/watch?v=eAJUpHj6Ia8
.............จบบริบูรณ์ ขอให้โชคดีนะครับ ...................