ว 22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.2
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียน 22พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=Lc6EuP0TsW8
ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียน 15 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=UUu_MuC9lBg