ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ม.2
แรงและความดันของของเหลว ประกอบการเรียนวันที่ 2 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-023/
แรงพยุงของของเหลว
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-024/
โมเมนต์ของแรง ประกอบการเรียน วันที่ 9 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-025/
แรงและสนามของแรง ตอนที่ 1 ประกอบการเรียนวันที่ 12 พ.ย.
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-026/
แรงและสนามของแรง ตอนที่ 2 ประกอบการเรียนวันท่ี 19 พ.ย.
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-027/
งานและกำลัง ประกอบการเรียน 30 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book2/sci-m2b2-001/
เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบการเรียนวันที่30 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book2/sci-m2b2-002/
แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/5f291dc964b20900ca771611
งานและกำลัง ประกอบการเรียน 30 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book2/sci-m2b2-001/