ว 31241 ชีววิทยา 1 ม.4
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ประกอบการเรียนวันที่ 2 พ.ย. 64
https://www.youtube.com/watch?v=QHZhTyF_NcY
การศึกษาชีววิทยา ประกอบการเรียนวันที่ 12 พ.ย
https://www.youtube.com/watch?v=AZBTrxPT1fc
กิจกรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบการเรียน 19 พ.ย.
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-004/
อะตอม ธาตุ และสารประกอบ น้ำ ประกอบการเรียน วันที่ 26 พ.ย.
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-005/
สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ประกอบการเรียน 30 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-006/
สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต โปรตีน ประกอบการเรียน 7 ธ.ค. 64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m4-bio-book1/bio-m4b1-007/