ว 32242 ชีววิทยา 2 ม.5
การแบ่งเชลล์ ใช้ประกอบการเรียนวันที่ 3พ.ย.64
https://www.youtube.com/watch?v=N98DN0-s7bI
การแบงเชลล์แบบไมโตซีส
https://www.youtube.com/watch?v=U8NXvm53S-0
การแบบเชลล์แบบไมโอซีส
https://www.youtube.com/watch?v=72ar1qGGS0k&t=20s
การกินอาหารและการย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ ประกอบการเรียนวันที่ 10 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=P4hHgUvUHk4
ทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประกอบการเรียน วันที่ 11 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=P7vi3UJIcew
ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 1 ประกอบการเรียน วันที่ 11 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=LNyifnp313g
การย่อยอาหารตอนที่ 2 ประกอบการเรียนวันที่ 11 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=gZJojGgGUKw
การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ ประกอบการเรียนวันที่ 18 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=BSiHYsZrbyM
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊ส ประกอบการเรียนวันที่ 24 พ.ย.
https://www.youtube.com/watch?v=HUexOaEy3Ks
การขัถ่ายของเสียของสัตว์ ประกอบการเรียนวันที่ 25 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/bio-m5b4-020/
การขับถ่ายของเสียของมนุษย์ ประกอบการเรียน 25 พ.ย.64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/bio-m5b4-021/
การทำงานของหน่วยไต ประกอบการเรียน 1 ธ.ค. 64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/bio-m5b4-022/
ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย ประกอบการเรียน 1 ธ.ค.64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/bio-m5b4-023/
ความผิดปกติของระบบขับถ่าย ประกอบการเรียน 1 ธ.ค.64
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book4/bio-m5b4-024/