แนะแนว ม.3
การรู้จักตัวเอง
แบบทดสอบค้นหาตัวเอง ใช้ประกอบการเรียนวันท่ี 17 พ.ย.
http://sixfac.eduzones.com/test4/
แบบทดสอบ SDQ
http://www.appcenter.mhc5.net/sdq/