ว 21182 วิทยาการคำนวณ ม.1
แนวคิดเชิงนามธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม เรียนวันที่ 8 พย. 2564 ม.1/2 และวันที่ 11 พย. 2564 ม.1/1
1.1 แนวคิดเชิงนามธรรม
1.2 การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา
https://www.youtube.com/watch?v=V44BRLm1NB0
ใบงานที่ 1.1 แนวคิดเชิงคำนวน ม.1/2
https://classroom.google.com/c/NDI1NTIyNDg4MjUx/a/NDIwOTU2ODA2MjA1/details
ใบงานที่ 1.1 แนวคิดเชิงคำนวน ม.1/1
https://classroom.google.com/u/0/w/NDI1NjcwMjI4OTQ5/tc/NDIwOTU2ODI0ODA0
1.3 การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา เรียนวันที่ 15 พย. 2564 ม.1/2 และวันที่ 18 พย. 2564 ม.1/1
https://www.youtube.com/watch?v=B6LawWZUqwQ
ใบงานที่ 1.2 การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา ม.1/2
ใบงานที่ 1.2 การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา ม.1/1
การแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหา
https://www.youtube.com/watch?v=56OVciIkAbA&t=63s