ว 32181 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
บทที่ 1 ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา
นวัตกรรม https://www.nia.or.th/article/open-innovation.html 
ตัวอย่าง