ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
        ประวัติโรงเรียน     
 
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ตั้งอยู่ หมู่บ้านควนพระ เลขที่ 406 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีเนื้้อที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 50 ไร่ 34 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศใต้ประมาณ 45 กิโลเมตร
 
 
 
 
          ความเป็นมา        
 
      โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เมื่อปีการศึกษา 2524 โดยมี คุณจิระ - คุณส้อง สาครินทร์ ได้อุทิศที่ดิน จำนวน 50 ไร่เศษ พร้อมทั้งสร้างอาดารชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ และประชาชนร่วมสมทบเพิ่มเติมคิดเป็นเงิน 882,747 บาท เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาแล้ว จังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งให้ นายศุภฤกษ์ อักษรชู ศึกษาธิการอำเภอปากพะยูนในขณะนั้นรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 90 คน และจังหวัดได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ มณีนิล อาจารย์ 1 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก พร้อมทั้งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2524 ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน โดยมีนายนิพนธ์ บุญภัทโร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธาน มีการจัดทำพิธีทางศาสนา มีประชาชนทั้งไกล้และใกลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก