ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
        ประวัติโรงเรียน     
 
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านควนพระ เลขที่ 406 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีเนื้้อที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 50 ไร่ 34 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศใต้ประมาณ 45 กิโลเมตร
 
 
 
 
          ความเป็นมา        
 
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เมื่อปีการศึกษา 2524 โดยมี คุณจิระ - คุณส้อง สาครินทร์ ได้อุทิศที่ดิน จำนวน 50 ไร่เศษ พร้อมทั้งสร้างอาดารชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ และประชาชนร่วมสมทบเพิ่มเติมคิดเป็นเงิน 882,747 บาท เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาแล้ว จังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งให้ นายศุภฤกษ์ อักษรชู ศึกษาธิการอำเภอปากพะยูนในขณะนั้นรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 90 คน และจังหวัดได้แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ มณีนิล อาจารย์ 1 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก พร้อมทั้งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2524 ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน โดยมีนายนิพนธ์ บุญภัทโร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธาน มีการจัดทำพิธีทางศาสนา มีประชาชนทั้งไกล้และใกลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน
พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติ อาคารเรียน ค 208 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน พร้อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติบ้านพักครูโสด จำนวน 1 หลัง และโรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 2
พ.ศ. 2527 เริ่มทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดไปถึงปี พ.ศ. 2528 คือ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 13 ห้องเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงฝึกงานคหกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน
พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป เรียนฟรี โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณทดแทนค่าบำรุงการศึกษา และมีหนังสือยืมเรียนให้ทุกคน พร้อมทั้งจัดสรรที่พักนักเรียนให้ในโรงเรียนจำนวน 1 หน่วย
พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าโครงการ มพชส. รุ่นที่ 1 (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรุ่นที่ 1)
พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ราชกิจจานุเบกขา เล่ม 120 ตอน 62 ก ลว. ก.ค. 46
พ.ศ. 2547 สพฐ. ได้อนุมัติเงินก่อสร้างหอถังประปา แบบ 9/9 จำนวน 1 ชุด
พ.ศ. 2552 สพฐ. ได้อนุมัติสร้างห้องน้ำ แบบ สปช.603 ขนาด 4 ที่นั่ง
พ.ศ. 2553 สพฐ. ได้อนุมัติเงินก่อสร้างลานอเนกประสงค์
พ.ศ. 2553 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3/1
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาเรียนร่วม
พ.ศ. 2554 - ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงน้ำประปาดื่มได้ในสถานศึกษา จากสำนักงานประปา กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท
 - ได้รับงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อสร้างทางเท้า ถนนคอนกรีต ระยะทาง 300 เมตร สายหน้าบ้านพักครู-อาคารโรงฝึกงาน-อาคารเกษตร-คหกรรม วงเงินงบประมาณ 1,797,500 บาท