สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปดอกจิกนม ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์คติพจน์

ปัญญาว ธเนน เสยฺโย  

ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญโรงเรียน

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการสีประจำโรงเรียน

แสด-น้ำเงินดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกจิกนมอักษรย่อ

ค.ส.