วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 
 
          วิสัยทัศน์ (Vision)        
 
ภายในปีการศึกษา  2566  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาสร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต
  มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์พระราชา