วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 
 
          วิสัยทัศน์         
 
ภายในปีการศึกษา  2566  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
  สร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต  มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์พระราชา