ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 
 
          วิสัยทัศน์         
 
ภายในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
ร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง