พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

          พันธกิจ (Mission)   

ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ 2564-2566   

 

1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

   และการสื่อสารในการดำรงชีวิต มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกตามวิถีไทย

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการอ่าน
   เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

3.ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพย์พากรณ์ธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.มีการบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร ใช้หลักธรรมาภิบาล ประกันคุณภาพการศึกษา

   และเน้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 

5.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ
   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

6.ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา เข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   และใช้ในชีวิตประจำวัน

7.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี มีกลุ่มภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน
   การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLC) สู่ครูมืออาชีพ
8.ส่งเสริมขวัญกำลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะและการดำรงชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐ
    กิจพอเพียง

9.บริหารจัดการทรัพยากรบุคล ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน

10.โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน


 

 

         เป้าประสงค์  (Goal)     

 

 

1.นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
    และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


2.โรงเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
    และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน


3.โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต


4.ครูและผู้บริหารมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ


5.ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ รักสถาบัน อยู่ร่วมกัน

   อย่างมีความสุข
                                                                """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""