พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 

          พันธกิจ (Mission)   

ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระยะ 3 ปี

ปีงบประมาณ 2561-2563   

 

1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

   และการสื่อสารในการดำรงชีวิต มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกตามวิถีไทย


2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด มีนิสัยรักการอ่าน
   เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง


3.ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็ฯไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพย์พากรณ์ธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น


4.มีการบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร ใช้หลักธรรมาภิบาล และประกันคุณภาพการศึกษา

   และเน้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
 

6.ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา เข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   และใช้ในชีวิตประจำวัน

 

7.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี มีกลุ่มภาคีเครือข่าย พัฒนาตนเอง
   ได้เต็มศักยภาพ

8.ส่งเสริมขวัญกำลังใจ ความสามัคคีในหมู่คณะและการดำรงชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐ
    กิจพอเพียง

9.บริหารจัดการทรัพยากรบุคล ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน

10.โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน


 

 

         เป้าประสงค์  (Goal)     

 

 

1.นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
    และโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
  ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


2.โรงเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
    และ
เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน


3.โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต


4.ครูและผู้บริหารมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ


5.ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ รักสถาบัน อยู่ร่วมกัน

   อย่างมีความสุข
                                                                """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""