เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
 
 
                            เอกลักษณ์ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์                      
 
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
 
 
 
                                อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์                      
 
ซื่อสัตย์ ประหยัด พอเพียง