เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
 
 
                            เอกลักษณ์ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์                      
 
มีน้ำใจ  วินัยดี  รักศักดิ์ศรีสถาบัน
 
 
 
                                อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์                      
 
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี