ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
       นายอำนวย ไมตรีจร     
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
          นายวิชาญ ฤทธิเดช       
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
       นางสุภัทร คชวงศ์      
 
หัวหน้้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
        นางศรีละออง  เวชสิทธิ์     
 
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
           นายศุภชัย  มากมา         
 
ตัวแทนครู
       นางนงเยาว์  จิตต์ภักดี