คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
       นางโชติรส  หลีวิจิตร    
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
          นายวิชาญ ฤทธิเดช       
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
       นางสุกัญญา  พงศ์นุรักษ์     
 
หัวหน้้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
        นางศรีละออง  เวชสิทธิ์     
 
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
           นายศุภชัย  มากมา         
 
ตัวแทนครู
       นางลีลาวัลย์  พร้อมมูล