ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปี 2564-2566 /ครูมะลิ Word Document ขนาดไฟล์ 23.36 KB 48623
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริการทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 101.36 KB 48384
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริหารทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 100.69 KB 48516
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / กลุ่มบริหารทั่วไป RAR Archive ขนาดไฟล์ 670.81 KB 48419
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.95 KB 48376
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.93 KB 48286
>โปรแกรม ทำให้ office 2003 อ่าน 2007 ได้ 48360
คู่มือการใช้โปรแกรม Book Mark II / by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 48207
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Professional/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 633.32 KB 48409
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 48633
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 244 KB 53099
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์/by admin Word Document ขนาดไฟล์ 225.5 KB 48216
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 48351
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 48252
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 48553
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 48223
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 48339
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.25 KB 48274
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 48458
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/by admin Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 48497
แบบฟอร์มโครงงานอาชีพ /by admin Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 48838