ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
07/08/2019
17/03/2019
26/11/2018
05/11/2018
01/11/2018
27/10/2018
02/03/2017
02/03/2017
Activity
ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้
16/11/2017
03/11/2017
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09/05/2013
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17/03/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12/03/2013
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11/01/2013
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04/01/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03/01/2013
VDO Clip
Krusangkon TV
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26/07/2019
19/07/2019
Individualized Education Program (IEP) 30/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
01/07/2019
18/06/2019
19/10/2016
27/07/2016
คู่มือการใช้ Tablet 09/06/2014
การดูแลรักษา Tablet 09/06/2014
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557 19/04/2014
แบบฟอร์มโครงการปี 57 07/04/2014
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
assignment 09/08/2017
Describe the task 2560 09/08/2017
18/06/2019
DLIT Classroom
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
04/08/2017
9 google sites
02/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
01/03/2018
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
Link