News
24/09/2022
08/03/2022
28/02/2022
09/07/2021
27/05/2021
05/05/2021
01/05/2021
23/04/2021
Activity
ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้
16/11/2017
03/11/2017
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09/05/2013
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17/03/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12/03/2013
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11/01/2013
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04/01/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03/01/2013
VDO Clip
Krusangkon TV
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
07/05/2021
07/05/2021
30/03/2020
30/03/2020
กลุ่มวิชาการรายงาน 03/03/2020
รายงานไปยังหัวหน้าแผนงาน 03/03/2020
01/07/2019
18/06/2019
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
10/05/2019
20/09/2022
20/09/2022
16/09/2022
15/03/2022
08/03/2022
16/10/2021
09/09/2021
30/08/2021
DLIT Classroom
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
13/08/2017
04/08/2017
25/05/2022
25/05/2020
03/03/2020
28/02/2020
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
Link
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
The tablet PC for educational Thailand
Web sites ผลงานนักเรียน