ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฉบับที่ 2 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 31 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 29 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ค 20 ก.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 17 พ.ค. 63
ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI 15 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 29 เม.ย. 63
(ระบบนี้ ปิดแล้ว ให้ไปคลิกที่รับสมัคร ออนไลน์ รูปด้านบนครับ) 17 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการงาน ม.4-6 16 พ.ย. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 67 03 พ.ย. 60
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09 พ.ค. 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17 มี.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12 มี.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11 ม.ค. 56
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03 ม.ค. 56
3.คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนควนพระสาครินทร์
หนังสั้น ถึงเวลาเปลี่ยน
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 19-22 มค.63 19 ม.ค. 64
รายละเอียดความรับผิดชอบสอน 15 ธ.ค. 63
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 03 ธ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 01 ธ.ค. 63
ปกปพ.5 ล่าสุด 06 พ.ย. 63
ผลประเมินการอ่าน ภาคเรียนที่ี 1/2563 ชั้น ม 2/1 04 พ.ย. 63
ผลการประเมินการอ่านภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ม.3/2 03 พ.ย. 63
ผลการปรเมินการอ่านม.6 29 ต.ค. 63
5.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ข้อตกลงเบื้องต้นจากที่ประชุมครั้งที่ 1 30 มี.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 63
โครงการของกลุ่มวิชาการปี2562 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี2562 03 มี.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 01 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาการ 18 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มโครงการ ปี 60 19 ต.ค. 59
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ก.ค. 59
6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แบบประเมินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 27 ม.ค. 63
1 โครงการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
2 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนงาน/โครงการโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนผังการ.ใช้อาคารสถานที่ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 62
แผนผังเขตพื้นที่ อาคารรับผิดชอบ ของพนักงานบริการ ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 62
แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 62
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2560 / งานสารสนเทศ 09 ส.ค. 60
7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ยินดีต้อนรับ 18 มิ.ย. 62
ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 13 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 04 ส.ค. 60
9 เว็บไซต์ ผลงานนักเรียน
5 น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดย น.ส.เนตรอับสร เมรุรัตน์ 02 มี.ค. 61
คอลลาเจนที่น่าสนใจ โดย Nakarin Puangtong 01 มี.ค. 61
5 ท่าออกกำลังกายเอวเล็ก โดย น.ส.สุภาภรณ์ ทองบริบูรณ์ 01 มี.ค. 61
ขนมไทยอะไรเอ่ย โดย น.ส.ภัทรภรณ์ ก่อเกิด 01 มี.ค. 61
วิธีรักษาสิวแบบธรรมชาติ โดย น.ส.นรีกานต์ ศรียา 01 มี.ค. 61
อาหารพื้นบ้านภาคใต้ โดย น.ส.วีรยา ขาวนวล 01 มี.ค. 61
ฟุตบอล โดย น.ส.อรวรรณ แก้วอ่อนแสง 01 มี.ค. 61
คัพเคก โดย น.ส.ศิริพร พรหมศิลา 01 มี.ค. 61
8.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 / โดยครูมะลิ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก 25 พ.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 03 มี.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 28 ก.พ. 63
9 ห้องเรียนครูวิชาญ
1.2 เครื่งอมือในงานไฟฟ้า
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน