ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา 09 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอน 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 15 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 08 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 24 ก.ย. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 08 มี.ค. 65
ตารางนัดหมายนักเรียนเพื่อปรับคะแนนส่งงานค้างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 2565 /admin 28 ก.พ. 65
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 09 ก.ค. 64
ภาพกิจกรรม
1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม4-6
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการงาน ม.4-6 16 พ.ย. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 67 03 พ.ย. 60
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09 พ.ค. 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17 มี.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12 มี.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11 ม.ค. 56
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03 ม.ค. 56
3.คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนควนพระสาครินทร์
หนังสั้น ถึงเวลาเปลี่ยน
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านวิชาการ 30 พ.ค. 66
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 30 พ.ค. 66
ตารางวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 30 พ.ค. 66
ประมวลผลรายวิชา 30 พ.ค. 66
แผนการจัดการเรียนรู้ 30 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่ 1 05 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่ 2 05 เม.ย. 66
สมุดประเมินกิจกรรมชุมนุม 09 มี.ค. 66
5.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปี 2564-2566 07 พ.ค. 64
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2564 07 พ.ค. 64
ข้อตกลงเบื้องต้นจากที่ประชุมครั้งที่ 1 30 มี.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 63
โครงการของกลุ่มวิชาการปี2562 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี2562 03 มี.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 01 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาการ 18 มิ.ย. 62
6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แผนผังเขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง พนักงาน 2 คน 22 มี.ค. 64
แบบประเมินเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
แผนผัง เขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
โครงการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนงาน/โครงการโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนผังการ.ใช้อาคารสถานที่ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 62
7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนเป็นรายบุคคล (T-SAR) ภาคเรียนที่ 2/2565 22 มี.ค. 66
ปกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 20 ก.ย. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 20 ก.ย. 65
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1/2565 16 ก.ย. 65
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR ปรับให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ) 15 มี.ค. 65
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 08 มี.ค. 65
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ต.ค. 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ 09 ก.ย. 64
ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 13 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 04 ส.ค. 60
8.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ภาพถ่ายบ้านนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียน 1/66 -ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 พ.ค. 66
แบบสรุปรายงานการเยี่ยบบ้าน ภาคเรียนที่ 1 /2566 -ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 25 พ.ค. 66
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2565 /ครูมะลิ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 04 พ.ย. 65
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 25 พ.ค. 65
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 / โดยครูมะลิ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก 25 พ.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 03 มี.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 28 ก.พ. 63
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
งานแนะแนว โดยครูวิชาญ
ระบบประชุมทางไกล