ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนควนพระสาครินทร์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 09 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 27 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฉบับที่ 2 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 31 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 29 ก.ค. 63
ภาพกิจกรรม
1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการงาน ม.4-6 16 พ.ย. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 67 03 พ.ย. 60
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09 พ.ค. 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17 มี.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12 มี.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11 ม.ค. 56
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03 ม.ค. 56
3.คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนควนพระสาครินทร์
หนังสั้น ถึงเวลาเปลี่ยน
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 19 พ.ย. 64
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 09 ก.ย. 64
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ 19 ส.ค. 64
แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 27 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการสอน 23 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564(16มิย63) 16 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 64
รายงานการสอนออนไลน์1-4 มิย 64 05 มิ.ย. 64
5.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปี 2564-2566 07 พ.ค. 64
แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2564 07 พ.ค. 64
ข้อตกลงเบื้องต้นจากที่ประชุมครั้งที่ 1 30 มี.ค. 63
แบบฟอร์มเขียนโครงการปีการศึกษา 2563 30 มี.ค. 63
โครงการของกลุ่มวิชาการปี2562 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี2562 03 มี.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 01 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาการ 18 มิ.ย. 62
6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แผนผังเขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง พนักงาน 2 คน 22 มี.ค. 64
แบบประเมินเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
แผนผัง เขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 64
โครงการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนงาน/โครงการโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 62
แผนผังการ.ใช้อาคารสถานที่ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 62
7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 ต.ค. 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ 09 ก.ย. 64
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 30 ส.ค. 64
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 30 ส.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนสอนออนไลน์ สำหรับครู 27 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ 18 มิ.ย. 62
ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 13 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 04 ส.ค. 60
8.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2563 / โดยครูมะลิ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก 25 พ.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 03 มี.ค. 63
คะแนนพฤติกรรมจากงานกิจการนักเรียน 28 ก.พ. 63
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ประชุมครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On-Site
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
งานแนะแนว โดยครูวิชาญ
ระบบประชุมทางไกล