6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
แผนผังเขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง พนักงาน 2 คน (อ่าน 4123) 22 มี.ค. 64
แบบประเมินเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5752) 22 มี.ค. 64
แผนผัง เขตพื้นที่รับผิดชอบของพนักงานบริการ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4312) 22 มี.ค. 64
แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4269) 22 มี.ค. 64
แผนงาน/โครงการโภชนาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8040) 19 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8029) 19 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนางาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 12411) 19 มิ.ย. 62
แผนผังการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7462) 10 พ.ค. 62
แผนผังเขตพื้นที่ อาคารรับผิดชอบ ของพนักงานบริการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7474) 10 พ.ค. 62
แผนผังการ.ใช้อาคารสถานที่ ห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7900) 10 พ.ค. 62
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2560 /งานสารสนเทศ (อ่าน 8132) 09 ส.ค. 60
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2560 / งานสารสนเทศ (อ่าน 7661) 09 ส.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 7113) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม. 12. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 (อ่าน 7129) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ (อ่าน 7094) 02 มี.ค. 60
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 7533) 05 ก.ค. 59
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 7147) 05 ก.ค. 59
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริการทั่วไป (อ่าน 7194) 05 ก.ค. 59