7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูผู้สอนเป็นรายบุคคล (T-SAR) ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ปกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR ปรับให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนสอนออนไลน์ สำหรับครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 62