ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
8.ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT (อ่าน 1215) 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ (อ่าน 426) 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT (อ่าน 387) 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 379) 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT (อ่าน 370) 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT (อ่าน 583) 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 388) 13 ส.ค. 60
- รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT (อ่าน 883) 04 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 423) 04 ส.ค. 60