ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
8.ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT (อ่าน 1200) 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ (อ่าน 388) 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT (อ่าน 371) 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 357) 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT (อ่าน 348) 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT (อ่าน 556) 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 369) 13 ส.ค. 60
- รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT (อ่าน 880) 04 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 408) 04 ส.ค. 60