สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนพระสาครินทร์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ฝาละมีเกมส์ '65
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาชนอำเภอปากพะยูน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.น้อย)
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่ รู้ทันภัยยาเสพติด และปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
รับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65