4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านวิชาการ (อ่าน 28) 30 พ.ค. 66
แบบสรุปวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อ่าน 31) 30 พ.ค. 66
ตารางวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (อ่าน 32) 30 พ.ค. 66
ประมวลผลรายวิชา (อ่าน 24) 30 พ.ค. 66
แผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 27) 30 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 170) 05 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 140) 05 เม.ย. 66
สมุดประเมินกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 170) 09 มี.ค. 66
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 299) 07 ธ.ค. 65
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียงวิชาสังคมม.2 (อ่าน 338) 21 พ.ย. 65
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 370) 21 พ.ย. 65
แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง (อ่าน 316) 21 พ.ย. 65
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 364) 21 พ.ย. 65
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 303) 21 พ.ย. 65
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 813) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งนิเทศภายใน (อ่าน 749) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 727) 22 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.6 ภาค 1/65 (อ่าน 785) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.5 ภาค 1/65 (อ่าน 753) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.4 ภาค 1/65 (อ่าน 744) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.3 ภาค 1/65 (อ่าน 743) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.2 ภาค 1/65 (อ่าน 760) 14 มิ.ย. 65
ปพ.5 ม.1 ภาค 1/65 (อ่าน 682) 14 มิ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 751) 13 พ.ค. 65
ที่มาหลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 593) 05 พ.ค. 65
แนวทางกิจกรรมโรงเรียนสุจริต (อ่าน 602) 05 พ.ค. 65
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 628) 05 พ.ค. 65
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำSAR ปี 2564 (อ่าน 3807) 18 ก.พ. 65
ปฏิทินนิเทศงานวิชาการ2/64 (อ่าน 3700) 01 ก.พ. 65
หน้าปก ปพ.5 ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3741) 21 ม.ค. 65
หน้าปก ปพ.5 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3773) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3706) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3661) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3735) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3729) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3683) 21 ม.ค. 65
ปพ.5 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3613) 21 ม.ค. 65
บันทึกข้อความส่งแผนโครงการสอน (อ่าน 3615) 20 ม.ค. 65
เอกสารสรุปการนิเทศการสอน (อ่าน 3585) 20 ม.ค. 65
ปพ.52/65 (อ่าน 3586) 18 ม.ค. 65
แบบบันทึกกิจกรรมPLC (กลุ่ม) (อ่าน 3633) 06 ม.ค. 65
สมุดบันทึกกิจกรรม(บุคคล) (อ่าน 3627) 06 ม.ค. 65
แบบบันทึกกิจกรรมPLC(สำหรับกลุ่ม) (อ่าน 3594) 06 ม.ค. 65
กิจกรรมPLC (อ่าน 3606) 06 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3738) 19 พ.ย. 64
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3942) 09 ก.ย. 64
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 3757) 19 ส.ค. 64
แบบฟอร์มบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 3786) 27 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการสอน (อ่าน 3794) 23 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564(16มิย63) (อ่าน 3887) 16 มิ.ย. 64