ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
5.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 20) 01 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาการ (อ่าน 60) 18 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มโครงการ ปี 60 (อ่าน 464) 19 ต.ค. 59
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 510) 27 ก.ค. 59
คู่มือการใช้ Tablet (อ่าน 867) 09 มิ.ย. 57
การดูแลรักษา Tablet (อ่าน 848) 09 มิ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557 (อ่าน 848) 19 เม.ย. 57
แบบฟอร์มโครงการปี 57 (อ่าน 856) 07 เม.ย. 57
แผนการใช้เงิน ปี 57 (อ่าน 914) 07 เม.ย. 57
แบบรายงานโครงการประจำปี 2556 (อ่าน 984) 07 เม.ย. 57
กรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555-2558 (อ่าน 853) 24 เม.ย. 56
แบบรายงานและประเมินผลโครงการ (อ่าน 939) 24 เม.ย. 56