ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิศาชล มัธยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายศุภชัย มากมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1