ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศุภชัย มากมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2