กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศุภชัย มากมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2