กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลาวัณย์ ทองปี้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : lawanthong@hotmail.com

นางนุชนาถ สารณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : nutsarana1@gmail.com