ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลาวัณย์ ทองปี้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชนาถ สารณะ
ครู คศ.2

นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรัศมี
ครู คศ.1