ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลาวัณย์ ทองปี้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนุชนาถ สารณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1