ลูกจ้างประจำ

นายประกอบ พร้อมมูล

นายสุจินต์ นุ่นดำ