ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางอัจฉริยา กิ่งทองมาก

นางสาวรัชนี ฤทธิเดช
ครูประจำชั้น