ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมะลิ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศศิกานต์ นิ่มดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.ลัดดา เหย็บหนุด
ครูวิทยากรท้องถิ่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1