กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมะลิ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0813286597
อีเมล์ : mali.ritt@chaiyo.com

นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศศิกานต์ นิ่มดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 8097333176

น.ส.ลัดดา เหย็บหนุด
ครูวิทยากรท้องถิ่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0883976203
อีเมล์ : nongsaicillcill@gmail.com