ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมะลิ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางนงเยาว์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3

นางสาวรัชนี ฤทธิเดช
ครูประจำชั้น /0