ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโชติรส หลีวิจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหรรษา คงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2