กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางโชติรส หลีวิจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : chotirosboo@gmail.com

นางสาวหรรษา คงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0831748916
อีเมล์ : ้hunsa.dear123@gmail.com