กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางโชติรส หลีวิจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : chotirosboo@gmail.com

นางสาวหรรษา คงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2