ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนวัฒน์ จิตต์ภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีรัตน์ จิตสวาสดิ์
ครู คศ.3