ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุกัญญา พงศ์นุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจุฑา หลีวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1