กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุกัญญา พงศ์นุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : suganyap@hotmail.com

นายจุฑา หลีวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1