ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนันทิดา เอียดเฉลิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนวย ไมตรีจร
ครู คศ.3

นายวิชาญ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1