ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิชาญ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1