กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิชาญ ฤทธิเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : wichanritt@gmail.com

นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1